WELADEE

Friends 1,083

Real Time Attendance

ข้อมูลบัญชี

Weladee (เวลาดี) คือระบบบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน โดยพนักงานสามารถบันทึกเวลาได้จากโทรศัพท์ ซึ่งใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iPhone

Mixed media feedSee more

Country or region: Unspecified