TRA

# TRA FIT Radiographs 2022 สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเข้าร่วมโครงการอบรมการอ่านภาพรังสีข้อสำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคข้อและรูมาติสซั่ม Rheumatology Fellow-in- Tr...

0 likes0 commentsLINE VOOM