We Doctor

We Doctor

@wedoctorFriends 579

Timeline

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ภาษาอังกฤษ : Electrocardiography หรือเรียกย่อ ๆ ว่า ECG*) คือ การตรวจทดสอบสัญญาณไฟฟ้าของหัวใจในแต่ละจังหวะการเต้นของหัวใจ ซึ่งจะถูกปล่อยออกมาและส่งผ่านไปทั่วทั้งหัวใจ ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจมีการบีบตัวอย่างสมบูรณ์ในการส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ขอ ...See More
See More

Photos

Location

Address
กรุงเทพมหานครบางรักชาญอิสระ ทาวเวอร์ 1 ชั้น 4 เลขท… See More
Location
รพ.จุฬาลงกรณ์
Crown plaza hotel

Business Information

Hours 16:30-19:30 9:00-17:00 (ส-อ)
Closed on วันณขตฤกษ์
Phone 02-266-4352-3
Other ส่วนลดพิเศษ10%

Account Intro

Diagnostic Center
Top