Kanokonline

"วันเกษตรแห่งชาติ" ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี กำหนดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตรกรรมและเกษตรกรไทย รวมทั้งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพทางเกษตรกรรม

0 likes0 commentsLINE VOOM