ศูนย์วิจัยรัฐกิจ

ทีมที่ปรึกษา-วิทยากรของศูนย์วิจัยรัฐกิจ มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับบริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และสถาบันการศึกษามานานกว่า 10 ปี และได้ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา เลขที่ 6313