V.Powdertech

V.Powdertech

@vpowdertechFriends 269

Timeline

sticon sticon เรียนแจ้งท่านลูกค้า บริษัท AkzoNobel จะหยุดทำการในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 เป็นระยะเวลา 5 วัน โดยจะเปิดทำการปกติในวันอังคารที่ 2 มกราคม 2561 คะ sticon sticon
See More
Top