Bara Scientific

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ได้มีการวางแผนและกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวของพนักงานทั้งที่ต้องออกไปปฏิบัติงานภายนอกสำนักงาน และพนักงาน...

0 likes0 commentsLINE VOOM