Mazmaker เมซเมกเกอร์

💥 เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ณ ปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลากหลายด้าน ในมุมของนักการตลาดเอง ต่างต้องพากันคิดค้นวิธีหรือกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อจะนำมาปรับใช้และรักษากิจการให้อยู่รอดต่อไป ‼️ . 🧨💥 ...

0 likes0 commentsLINE VOOM