vero blinds_by utex

vero blinds_by utex

@veroblindsFriends 246

Timeline

ม่านม้วนเป็นม่านชนิดหนึ่งที่มีรูปแบบทันสมัย ใช้บังแสงสว่างจากภายนอก มีลักษณะเป็นผ้าผืนใหญ่ที่สามารถม้วนเก็บขึ้นไปให้มิดชิด ซึ่งเมื่อม้วนเก็บแล้วจะมีขนาดเล็ก ทำให้ประหยัดพื้นที่ ทำความสะอาดง่าย และไม่เก็บฝุ่น ส่วนใหญ่แล้วม่านม้วนจะนิยม ...See More
U Textile
See More
Top