Velika Clothing

ประกาศเลื่อนการวางจำหน่าย "Dark Wave" Surfskate 32" SM . ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้น ทำให้การนำเข้าจากต่างประเทศเกิดความล่าช้ามากขึ้น เนื่องจากกฏที่ด่านตรวจโรค มีความเคร่งครัดกว่าเดิม ทางเร...

1 like0 commentsLINE VOOM