Valvoline

Valvoline

@valvolineFriends 693

Timeline

ทราบกันไหมว่าแม้รถจะแสดงผลสัญญาณเตือนน้ำมันหมด เราก็ยังสามารถขับต่อได้ไกลเกินกว่า 50 กิโลเมตร! เนื่องจากปกติแล้ว สัญญาณเตือนจะแสดงผลเมื่อรถมีน้ำมันเชื้อเพลิงเหลืออยู่ราวๆ 5-10 ลิตรแล้วแต่มาตรฐานที่กำหนดของรถยนต์รุ่นนั้นๆ หากคำนวณตามอัตราชิ้นเปลืองน้ำมันต่อกิโลเมตรแล้ ...See More
See More

Location

Address
กรุงเทพมหานครพญาไท6/69 ถนนย่านพหลโยธิน แขวงสามเสนใ… See More
Top