"สมาคมลโมสรนัทลงทุน เป็นองค์กร ที่ให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ
และนักลงทุน"