"สมาคมลโมสรนัทลงทุน เป็นองค์กร
ที่ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อ
อำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก
และนักลงทุน"