Black Canyon Coffee

วันมาฆบูชา วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เกิดเหตุการณ์สำคัญที่พระสงฆ์สาวก จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย และเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์ “ทำความ...

20 likes0 commentsLINE VOOM