DoYourWill

Friends 89

Let YourWill be Done

ข้อมูลบัญชี

ดูยัวร์วิลล์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2012 ด้วยทีมที่ปรึกษามากประสบการณ์ในการให้คำปรึกษากับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน มากว่า 10 ปี ดูยัวร์วิลล์ มุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์ที่เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากตัวตนของแต่ละองค์กรอย่างแท้จริง เราพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรของคุณ ด้วยงานบริการที่เราเชี่ยวชาญทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ (1) Strategic Management : วางแผนกลยุทธ์และให้คำแนะนำในการบริหารจัดการ เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ (2) Innovation Inside : ปรับเปลี่ยนกรอบความคิด กระตุ้นต่อมนวัตกรรมให้กับพนักงานทุกระดับ (3) Human Resource Development : วางแผนและดำเนินการเพื่อพัฒนาสมรรถนะของพนักงานทุกคนอย่างเป็นระบบและวัดผลได้ (4) Change Management : ลดการต่อต้าน เพิ่มโอกาสความสำเร็จ ด้วยกลยุทธ์และเทคนิคในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

Mixed media feed

Country or region: Thailand