KnightVisaHelpPoint

📣 News Update📌 1.🇺🇸ผู้ว่าการรัฐแคริฟอร์เนียกล่าว ''No Mask" กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 2.🇰🇷 1กค เข้าเกาหลีใต้ไม่กักตัว เพื่อเข้าเยี่ยมครอบครัวแต่ต้องฉีดวัคซีนครบ 3.🇪🇺ยุโรปอนุมัติเอกสารรับรองการ...

5 likes0 commentsLINE VOOM