SEE KPI

‼️เข้าสู่โลกยุคดิจิตอล Solution อะไร?? ที่จะตอบโจทย์และบรรลุเป้าหมายขององค์กรและหน่วยงานได้เป็นอย่างดี ระบบ SEE KPI ช่วยในการวัดและประเมินผลพนักงานให้ตรงจุด +คุ้มค่าต่อการลงทุน +ควบคุมค่าใช้จ่าย...

1 like0 commentsLINE VOOM