ข้อมูลบัญชี

แจ้งเงื่อนไขการติดต่อและใช้บริการผ่านLine@ Unithai Travel Co.ltd ในฐานะเจ้าของเว็บไซต์ unithaitravel.com และLine ID : @unithaitrip ขอแจ้งเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญในการใช้บริการติดต่อสื่อสารผ่านระบบไลน์ ดังนี้ 1.การติดต่อใด ๆ ต้องกระทำอยู่ภายใต้ไลน์ไอดี ดังนี้ @unithaitrip @unithaiplus @unithaiplusteam @unithaivisa @unithaibiggroup @prosingle @toursuperrich 2.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากท่านมีการติดต่อโดยตรงกับไลน์ไอดีอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 1 3.การแจ้งเงื่อนไข และราคาขายใด ๆ ภายใต้ไลน์ไอดีตามข้อ 1 ถือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น 4.ข้อมูลที่จะใช้ยืนยันเงื่อนไขและราคา พนักงานขายจะส่งให้ท่านดังนี้ 4.1 สรุปการจอง ซึ่งมีราคาสินค้า พร้อมรายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการ 4.2 ใบรับเงินหลังจากการชำระเงินค่าสินค้าและบริการจากบริษัท 5.การชำระเงินค่าสินค้าและบริการทุกกรณี จะต้องผ่านบัญชีบริษัท หรือบัญชีในนามกรรมการบริษัทเท่านั้น บริษัทฯ ถือว่าการติดต่อของท่านผ่านทางไลน์ @unithaitrip ท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดนี้แล้ว ขอขอบพระคุณ Unithaitrip