A.E.C. School

Friends 3,973

Tel: 095-890-5178

ข้อมูลบัญชีSee more

"เรียนเร็ว งานรอ รายได้ดี มีโอกาส go inter" A.E.C. School เป็นโรงเรียนภายใต้ความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ภาษาและศาสตร์ทางด้านสุขภาพ ใช้เวลาเรียนเพียง 3 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน เรียนจบมีตำแหน่งงานในสถานพยาบาลชั้นนำรองรับ รับรายได้เทียบเท่าปริญญาตรี พร้อมโอกาสในการฝึกงานและทำงานต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา

Mixed media feedSee more

งานSee more

โอกาสในการทำงานที่สถานพยาบาลชั้นนำของประเทศ และโอกาสในการทำงานที่ต่างประเทศ รายได้ดี

Country or region: Unspecified