URC@IT

URC@IT

@ucm9262uFriends 128

Timeline

ระบบ อีเมล universalrice สามารถใช้งานติดต่อสื่อสานได้ในวันหยุดช่วงสงกรานต์ และเมื่อมีการดับไฟฟ้า จะไม่สามารถใช้งานระบบได้ครับ ทั้งการรับส่งอีเมล แจ้งมาเพื่อทราบ และคุยกับลูกค้าก่อนที่จะมีการขาดตอดต่อในส่วนของ อีเมล
See More
Top