RAM Hospital

(young woman) เมื่อผู้หญิงเข้าสู่วัย 20 ปีขึ้นไป ร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงและมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งบางชนิดมากขึ้น โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง Cancer Screening Female ถูกออกแบบมาเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ ช่...

2 likes0 commentsLINE VOOM