ร.ร.พุทธโกศัยวิทยา

@tyn4284pFriends 564

Timeline

3/5/61 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร โดยมีพระเดชพระคุณพระราชเขมากร,ผศ.ดร. ผู้จัดการ เป็นประธานในที่ประชุม พระเดชพระคุณพระโกศัยเจติยารักษ์,ดร. เป็นประธานกรรมการโรงเรียน และมีพระมหาเถระ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม กรรมการโรง ...See More
See More

Location

Address
โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา
Location
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่

Business Information

Hours 07:00-16:00( จ-ศ)
Closed on ส-อา และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
URL http://www.kosaischool.ac.th
https://www.facebook.com/buddhakosai
Phone 0-5451-1722

Account Intro

โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ต้นแบบในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Top