MaxionTH

MaxionTH

@txk1293wFriends 318

Timeline

ขอประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม (VMV) ใหม่ของบริษัทฯ ให้เพื่อนๆ พนักงานได้รับทราบ เพื่อให้ทุกท่านปฏิบัติตนให้สอดคล้องถูกต้องตาม VMV ใหม่นี้ด้วยนะค่ะ
See More
Top