TutorPor

TutorPor

@tutorporFriends 8,110

Timeline

English Inspired By KruPor ภาษาอังกฤษสำหรับวัยทำงาน พี่เฮี้ยง นักเรียนคลาสเดี่ยวพูดอังกฤษเริ่มต้นใหม่ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและทำงาน เล่าให้เราฟังค่ะว่าได้เรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองอย่างไรจากการเรียนในคลาส พี่เฮี้ยงเป็นคนชอบ ...See More
LINE Add Friend QR code
See More

History

Business Information

Top