Tudari Thailand

Tudari Thailand

@tudarithailandFriends 3,381

Tudari Menus

See More
  • Green Tea Latte Patbingsu

    Green Tea Latte Patbingsu

  • Jajangmyun

    Jajangmyun

Account Intro

ทูดาริก่อตั้งเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1987 ด้วยความใส่ใจในคุณภาพ รสชาติ และการบริการจากใจ มาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ทำให้ทูดาริเติบโตอย่างรวดเร็วมากถึง 2,000 สาขาทั่วประเทศเกาหลี และขยายตัวสู่ประเทศจีน อินโดนีเซีย และประเทศไทย เรามุ่งมั่นบริการให้ลูกค้ามีความ…See More
Top