Trust Estate

14 พฤศจิกายน ... ☔️☔️ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ☔️☔️ . โครงการพระราชดำริ "ฝนหลวง" ได้สร้างคุณูปการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประเทศไทย และด้วยพระปรีชาสามารถของพระบา...

0 likes0 commentsLINE VOOM