TRILAKBOOKS

🙏เชิญชวนจัดพิมพ์หนังสือเพื่อแจกเป็นธรรมทาน🙏 หนังสือที่ทำให้เกิดความเข้าใจแบบง่ายๆ ในเรื่องพระไตรปิฎก เพื่อแจกเป็นธรรมทาน "พระไตรปิฎกสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้" โดย (ป.อ.ปยุตฺโต) ราคาโรงพิมพ์ธรรมทาน 2...

4 likes0 commentsLINE VOOM