DPT Information

📣 ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำผัง 🔷 (ร่าง) ผังเมืองรวมชุมชนนาหว้า จังหวัดนครพนม 🔷 📌 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำ...

0 likes0 commentsLINE VOOM