DPT Information

🔶 ประกาศกระทรวงมหาดไทย 2 ฉบับ 🔶 🔵 เรื่อง "การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 135 ง วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 📁 รายละเอียดเพิ่มเติม...

2 likes0 commentsLINE VOOM