DPT Information

📍 ขอเชิญประชาชน ผู้แทนหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตผังเมืองรวมชุมชนปาย ครอบคุลมพื้นที่ เทศบาลตำบลปาย ตำบลแม่นาเติง ตำบลเวียงเหนือ ตำบลเวียงใต้ ตำบลทุ่งยาว ตำบลแม่ฮี้ และตำ...

1 like0 commentsLINE VOOM