DPT Information

📣 ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำผัง (ร่าง) ผังเมืองรวมชุมชนบางแพ จังหวัดราชบุรี 📌 ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. 🟢 กลุ่มที่ 1 เวลา 09.00 ...

0 likes0 commentsLINE VOOM