DPT Information

ยผ.ยืนยันการสร้างเขื่อนแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งทุกโครงการ ผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากพื้นที่จริงอย่างรอบด้าน- สอดคล้องข้อเท็จจริง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) ยืนยันการก่...

0 likes0 commentsLINE VOOM