TOYOTA ปทุมธานี

TOYOTA ปทุมธานี

@toyota_pathumFriends 578

Timeline

วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาฏิโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า วันจาตุรงคสันนิบาต แปลว่า การประชุมด้วยองค์ทั้ง 4
See More
Top