• 0
  • 1
  • 2
  • 3

Topica edumall

@topica_edumallFriends 5,047

Timeline

🔥🔥 คุณใช่ไหมที่ต้องการ🔥🔥 📷 ถ่ายรูปให้สวยจบภายในกล้องตัวเดียว โดยไม่ต้องพึ่ง Photoshop 📷 เรียนรู้วิธีการใช้ทุกๆฟังก์ชั่นของกล้องถ่ายรูป 📷 รู้จักปรับใช้กล้องถ่ายรูปในหลายๆโหมด เพื่อหลายโอกาสในการถ่ายรูป 📷 ออกแบบการถ่ายภาพในสไตล์ของคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นภาพวิวทิวทั ...See More
See More
Top