duragensport

• กว่าจะมาเป็น Bont Cycling Shoes 🚴 ขบวนการผลิตรองเท้าจักรยาน Bont ใช้รูปแบบ hand inside out ซึ่งหมายถึงกระบวนการที่ใช้ทักษะ ฝีมือ ระยะเวลาการผลิตมากขึ้น และต้นทุนการผลิตที่มากกว่ารองเท้าจักรยานท...

2 likes0 commentsLINE VOOM