ตลอดระยะเวลามากกว่า 50 ปี TMA ได้มีการสร้างสรรค์และพัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจของไทยอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมที่ครอบคลุมในด้านการฝึกอบรม การให้บริการที่ปรึกษา การทำงานวิจัย การจัดสัมมนาในระดับนานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารไทยและต่างชาติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆกว่า 500,000 คน