TMA Official

เตรียมพบกับ...ผู้นำองค์กรที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่างๆ ท่ามกลางวิกฤต COVID-19 เพื่อให้ประเท...

0 likes0 commentsLINE VOOM