YBAT

เทศน์มฆมาณพ ปีที่ ๕ (๒๕๖๖) *วัตรบท ๗ ประการ* ข้อปฏิบัติที่ทำให้มฆมาณพจุติเป็นเทวดา ------------------------------ วัตรบท ๗ ประการ ข้อปฏิบ้ติที่ทำให้มฆมาณพไปจุติเป็นเทวดา หรือท้าวสักกะเทวราช ได้แก่ *...

6 likes0 commentsLINE VOOM