NPPF

NPPF

@tje7954tFriends 505

Timeline

sticon เราจะเดินตามรอยเท้าของพ่อไปให้จนรอบพื้นที่ประเทศไทย 513,115 ตารางกิโลเมตร เพื่อสานต่อปณิธานของพ่อหลวง ไม่ว่าจะไกล จะสูง จะยากลำบาก ขนาดไหนพวกเราก็จะไป เพื่อทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดินนั่นคือ "การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒน ...See More
See More

Location

Address
ปากเกร็ด

Business Information

Top