ThaiLawConsult

ThaiLawConsult

@thailawFriends 568

Timeline

โรงพยาบาล มีหน้าที่ต้องควบคุมและดูแลให้มีการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วย ซึ่งอยู่ในสภาพอันตรายและจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ป่วยพ้นจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพ แต่กลับไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง จึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์...พิพากษาให้โรงพยาบาลช ...See More
See More
Top