CompTIA Thailand

CompTIA Thailand

@tey1559mFriends 108

Timeline

sticon sticon sticon sticon sticon ภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดทำโครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพการนําเสนอตามมาตรฐานประกาศนียบัตร CompTIA Certified Technical Trainer (CTT+)” ขึ้นในวั ...See More
Information Technology Faculty / KMUTNB
See More

Location

Address
5/635 หมู่ 9 ซอย 4 หมู่บ้านประชานิวศน์ 2 ระยะ 3 ถน… See More
Location
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
การประปานครหลวง

Account Intro

Advancing the Global IT Industry
Top