คนสอบครู

คนสอบครู

@tewkruFriends 15,515

Timeline

ข้อสอบประจำวันที่ 10/07/2561 Q.ในกระบวนการวิจัย ท่านคิดว่าขั้นตอนใดสำคัญที่สุด ก. การตั้งสมมติฐาน ข. การกำหนดขอบเขตการวิจัย ค. การเก็บรวบรวมข้อมูล ง. การแปรผลข้อมูล
See More

Location

Address
ยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์และติวอรสานดอทคอท เลขที่ 152/2-… See More
Top