Tech-BI

  • 0
  • 1
  • 2

Tech-BI

@tech-biFriends 1,343

Location

Address
Siripinyo Bldg. 475 Sri Ayutthaya Rd.,Thanon Phaya… See More
Location
Phaya Thai Station,N2

Business Information

Hours 08:30-18:00(week and holidays)
URL http://www.sansiri.com
http://www.siriintranet.com
Phone 0856608250

Account Intro

@Tech-BI เป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสาร ที่ช่วยให้ การทำงานประสานงานระหว่างกันและกันดียิ่งขึ้น โดยสามารถให้พนักงานมาติดตามพูดคุย และรับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และยังสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนการทำงาน การใช้งาน สถานะ ของอุปกรณ์ โดยที่จะช่วยทำให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งข…See More
Top