ผ่านการศึกษาจาก ( Education )

Hair Restoration Training, Korea (2015)
Thai Board of Dermatology, Ramathibodi Hospital (2013)
Board of Dematopathology, Boston University, USA (2009)
Master of Science in Dermatology, Boston University, USA (2006)
Doctor of Medicine, Mahidol University (2001)
Nail surgery training
Laser expert training
Hair expert training
Boton university usa

More from this accountSee all

พญ. มริญญา ผ่องผุดพันธ์

อาจารย์แพทย์ผิวหนัง โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง อาจารย์แพทย์ผิวหนัง โรงพบาบาลรามาธิบดี แพทย์ผิวหนัง โรงพยาบาลสมิติเวช แพทย์ผิวหนัง โรงพยาบาลกรุงเทพ