เบ็ดเตล็ด-IT-ประดับฯ

เบ็ดเตล็ด-IT-ประดับฯ

@sxh5996mFriends 48

Timeline

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันที่พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ที่ได้รับอุปสมบทจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข์ หลักคำสอนอันเป็นหัวใจ ...See More
See More
Top