Software Innovation

@swi_mutFriends 107

Timeline

เรียน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เนื่องด้วย วันที่ 21 และ 22 ตุลาคม 2561 ได้มีประกาศเกี่ยวกับการดับไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ตามบันทึกข้อความที่ สอ.61/223 ทางสำนักฯจึงขอประกาศงดให้บริการระบบสารสนเทศภายใต้การดูแลของสำนักฯ อาทิเช่น ระบบ www.att ...See More
See More

Location

Address
กรุงเทพมหานครเขตหนองจอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Top