Collakenko

💥3 ระดับความรุนแรง อาการเข่าเสื่อม🚨🦵🏻 . 💥ภาวะเข่าเสื่อมจะเกิดขึ้มตามวัยและการใช้งาน ไม่สามารถเลี่ยงได้แต่ชะลอได้ หากปวดเข่าไม่รักษาเกิดผลเสียตั้งแต่ระยะปวดเริ่มต้นจนกระทั้งรุนแรงกระดูกเข่าผิดรู...

1 like0 commentsLINE VOOM