Suwannaphum Rice

🌾 วันอาสาฬหบูชา 🌾 ปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ 13 กรกฎาคม เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

3 likes0 commentsLINE VOOM