StrongLuggage

StrongLuggage

@strongluggageFriends 41,989

Timeline

•TAS LOCK คืออะไร TAS LOCK เป็นหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา (Transportation Security Administration) ผลิตเป็นกุญแจระบบล็อคขึ้นมาใช้ระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สามารถตรวจสอบของในกระเป๋าของคุณโดยไม่ต้องทำให้กระเป๋า ...See More
See More

Location

Address
Strong luggage
Top