KinYooDee กินอยู่ดี

Friends 5,021

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ข้อมูลบัญชีSee more

บริษัท กินอยู่ดี จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิทาวด้านโภชนาการและการพยาบาล ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตและแปรรูปอาหารเสริม สำหรับผู้ป่วยหรือบุคคลธรรมดาที่มีความสนใจดูแลรักษาสุขภาพ โดยมีวิสัยทัศน์ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความสะดวกในการใช้งาน ลดขั้นตอนการปรุงประกอบ สะอาด และปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานการผลิตที่ทันสมัย จากโรงงานที่ผ่านการรับรองความปลอดภัยทางด้านอาหารด้วยมาตรฐาน อย. GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) รวมทั้งมาตรฐาน Halal ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

Mixed media feedSee more

Country or region: Thailand