กวดวิชาสุรพจน์วิทยา

กวดวิชาสุรพจน์วิทยา

@sptutorFriends 543

Timeline

[ ค อ ร์ ส ก ว ด เ ข้ า ม . 1 รุ่ น ที่ 2 เ ต็ ม แ ล้ ว น ะ ค ะ ] 👨‍🏫 คอร์สติวเข้มเตรียมสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ รุ่นที่ 2 เต็มแล้วนะคะ....ส่วนรุ่นที่ 3 จะเริ่มเรียนวันที่ 6 มกราคม 2561 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจะเป็นการติวเข้มโค้งสุดท้าย ...See More
Home | โรงเรียนสุรพจน์วิทยา (SPTUTOR) " เน้นพัฒนาการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ " อุบลราชธานี www.sptutor.com เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560  ที่ผ่านมา ผู้บริหารโรงเรียนสุรพจน์วิทยาเข้ารับมอบโล่และเกียรติบัตรการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีการประกันคุณภาพภายในระดับ “ดีมาก”   ได้รับเกียรติจาก ดร.พะโยม ชินวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) โรงเรียนสุรพจน์วิทยาเข้ารับรางวัลสถานศึกษานอกระบบ...
See More

Business Information

Top